Procedury przystąpienia do programu ochrony bydła na rok 2023

26 stycznia 2023

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie kwalifikacji stad i krów do programów ochrony.

Oświadczenia – Wykazy należy składać do Instytutu Zootechniki PIB, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2023 r. koniecznie z nazwiskiem koordynatora na kopercie, odpowiedniego dla rasy - Anna Majewska rasa RP, BG i ZB oraz Ewa Sosin rasa ZR

UWAGA - obowiązek dołączania kopii dokumentu oświadczenia zawierającego wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych istnieje zarówno do wniosku o przyznanie pierwszej płatności w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 jak i kolejnych płatności w ramach kontynuacji PROW 2014-2020.

OBOWIĄZUJĄ  INNE  DRUKI

Na Oświadczeniu-Wykazie krów lub Oświadczeniu-Wykazie bydła należy obowiązkowo wpisać tylko te krowy, które zgłaszane są do Agencji, pozostałe powinny być wpisane na Wykazie jałówek/ krów remontowych lub na Wykazie sztuk remontowych.

Jeśli Hodowca kończy pięcioletnie zobowiązanie powinien na piśmie powiadomić koordynatora, że będzie kontynuował program. Jeśli nie będzie kontynuował to musi przesłać pisemną rezygnację.

Wzory dokumentów są dostępne w zakładce Dokumenty.