Procedury przystąpienia do programu ochrony bydła na 2022 r.

16 listopada 2021

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie kwalifikacji stad i krów do programów ochrony.

Oświadczenia – Wykazy należy składać do Instytutu Zootechniki PIB, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2022 r. koniecznie z nazwiskiem koordynatora na kopercie, odpowiedniego dla rasy - Anna Majewska rasa RP, BG i ZB oraz Ewa Sosin rasa ZR

UWAGA - obowiązek dołączania kopii dokumentu oświadczenia zawierającego wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych istnieje zarówno do wniosku o przyznanie pierwszej jak i kolejnych płatności.

Na Oświadczeniu-Wykazie krów należy obowiązkowo wpisać tylko te krowy, które zgłaszane są do Agencji, pozostałe powinny być wpisane na Wykazie jałówek/ krów remontowych.

Jeśli Hodowca kończy pięcioletnie zobowiązanie powinien na piśmie powiadomić koordynatora, że będzie kontynuował program. Jeśli nie będzie kontynuował to musi przesłać pisemną rezygnację.

Wzory dokumentów są dostępne w zakładce Dokumenty.